10/10//2013

Algemene huurvoorwaarden
België

AANDACHT: De huurder kan NIET reserveren noch betalen met een PRE-PAID KAART!

Het contract wordt uitsluitend geregeld door onderhavige algemene huurvoorwaarden, die voorrang hebben op de voorwaarden van de huurder, in het bijzonder deze vermeld op een bestelbon. De verhuurder verhuurt aan de huurder het voertuig beschreven onder rubriek “elementen van het voertuig”.
Het feit van het ondertekenen van het onderhavige contract verbindt zowel de huurder als zijn eventuele lastgever. Elke betekening kan rechtsgeldig gebeuren op het adres dat door de ondertekenaar van het contract is opgegeven, dat van de woonplaats of het hoofdkantoor van de huurder.

1. Terbeschikkingstelling van het voertuig
Tenzij schade of mechanische defecten expliciet vermeld op het huurcontract of het leveringsdocument hetwelk de staat van het voertuig omschrijft, erkent de huurder dat hij het voertuig ontvangen heeft waarvan de carrosserie en de mechanica in goede staat verkeren, voorzien is van de volledige uitrusting, volle benzinetank, olie- en andere vloeistofreservoirs, reservewiel, autoaccessoires en boorddocumenten die vereist zijn door de reglementering. Alvorens dit contract te ondertekenen zal de huurder persoonlijk het voertuig inspecteren, kan hij het rijgedrag van het voertuig gedurende een korte tijd testen op de parking van de verhuurder en zal hij er op nazien dat zijn opmerkingen worden opgenomen op het leveringsdocument.
Indien de huurder tijdens de huur een mechanisch probleem zou vaststellen dat niet ontdekt op het ogenblik van de testrit, zoals hierboven vermeld, dan houdt hij onmiddellijk op het voertuig te gebruiken en neemt hij onmiddellijk contact op met de verhuurder teneinde overeen te komen welke maatregelen getroffen moeten worden (b.v. terugbrengen van het voertuig, het immobiliseren van het voertuig in afwachting van de komst van een mecanicien, ...). Bij gebreke hiervan is de huurder verantwoordelijk voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik van het voertuig in dergelijke staat.
De verhuurder is niet verantwoordelijk noch opzichtens de huurder noch opzichtens derden voor schade hetwelk het gevolg is van een voertuig behept met een gebrek.

2. Besturing van het voertuig
a) Het voertuig moet bestuurd worden door de huurder en/of aangeduide bestuurder mits het naleven van de rijverplichtingen voortvloeiend uit dit contract en mits betaling van het supplement bepaald in het contract.
De huurder en/of de aangeduide bestuurder dient een geldig of minstens het vereiste rijbewijs te hebben dat erkend wordt door België en hetwelk ten minste 12 maanden oud is. Rijbewijzen in andere dan het Romeins alfabet dienen vergezeld te zijn van een internationaal rijbewijs.
b) Behoudens andere beperkingen of uitzonderingen, moet(en) de bestuurder(s) ten minste 23 jaar zijn.
c) Opzichtens de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract.
d) In de hypothese dat het voertuig werd toevertrouwd of werd bestuurd door een niet aangeduidde bestuurder in het contract dan verliest de huurder het voordeel van de beperkingen van aansprakelijkheid dewelke hij onderschreven heeft.

3. Gebruik van het voertuig en verplichtingen van de huurder
3.1.
In uitvoering van de artikelen 1732 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek, is de huurder gehouden het gehuurd voertuig in goede staat terug te bezorgen op de afgesproken datum en plaats. De verplichting van teruggave is een resultaatsverbintenis; de huurder staat derhalve in voor alle schade als gevolg van de verdwijning van het voertuig en/of het totaal of gedeeltelijk verlies van het voertuig hierinbegrepen de kosten van terugname en gebruikdsderving behalve wanneer hij aantoont dat de schade het gevolg is van een geval van overmacht of vreemde oorzaak of als hij de overeenkomst van beperking van aansprakelijkheid heeft ondertekend zoals bepaald door artikel 4 van huidig contract. De totale waarde van het voertuig is op eenvoudig verzoek beschikbaar in de burelen van AVIS.

3.2.
Op straffe aansprakelijk te worden gesteld opzichtens de verhuurder, verbindt de huurder er zich toe het voertuig te gebruiken als een goede huisvader meer bepaald :
a) Zich te houden aan de van kracht zijnde wetgeving en reglementen, met name maar niet beperkend opgesomd, inzake verkeer, parkeren, douane en transport. Elke boete of andere kosten verschuldigd voor elke inbreuk of overtreding begaan, zijn te zijnen laste. Indien een inbreuk of overtreding aan de huurder betekend is, zal de huurder, behalve het bedrag van deze inbreuk of overtreding, een som van € 40,00 excl. btw verschuldigd zijn voor administratieve kosten per inbreuk of overtreding bedrag hetwelk kan oplopen tot € 80,00 excl. btw in geval van niet-betaling binnen een termijn van 30 dagen.
b) Het voertuig niet te gebruiken in staat van dronkenschap of onder invloed van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen of indien hij niet in staat is zijn handelingen te controleren.
c) Tijdens het rijden geen gebruik maken van toestellen zoals een walkman, tablets, smartphone of gsm zonder handenvrij systeem, enz...
d) Het voertuig te gebruiken voor een normaal, gewoon en niet schadelijk gebruik op berijdbare, geschikte geasfalteerde of geplaveide wegen. De partijen komen uitdrukkelijk overeen, maar enkel bij wijze van voorbeeld, dat dit de volgende zaken uitsluit: het transport van gevaarlijke, schadelijke, ontvlambare, ontplofbare of bijtende stoffen; wedstrijden, alsook hun voorbereiding, wegtesten en rijlessen; het gebruik van het voertuig voor het duwen of trekken van eender welk voertuig of aanhangwagen; het openbaar vervoer van passagiers of het vervoer van passagiers al dan niet tegen vergoeding, het gebruik van het voertuig voor koerierdienst.
e) Het voertuig enkel in de volgende landen te gebruiken: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en hierbij de volgende beperking in acht te nemen:
- het voertuig niet te gebruiken op mediterrane eilanden.
f) Enkel aangepaste brandstof te gebruiken, regelmatig het peil van olie-, koel- en ruitenwisservloeistoffen te controleren; het voertuig op het einde van de huurperiode volgetankt en met volle olie- en andere vloeistofreservoirs terug te bezorgen en de door de fabrikant opgelegde onderhoudsbeurten na te leven; meteen het voertuig stil te leggen in het geval een controlelichtje aanspringt meldende een anomalie.
g) Geen enkele publiciteit te maken op het voertuig, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
h) Het voertuig niet te beladen met goederen die het kunnen beschadigen.
i) Geen enkele, zelfs minimale, wijziging aan het voertuig aan te brengen.
j) Het voertuig niet onder te verhuren, noch het voertuig toe te vertrouwen of gratis of tegen vergoeding af te staan, noch het voertuig in onderpand te geven of het te vervreemden of er op enige andere wijze over te beschikken.
k) De ramen van het voertuig dicht te doen en de deuren te vergrendelen met een sleutel, zelfs wanneer men de wagen slechts voor een zeer korte duur verlaat; de documenten van het voertuig en het huurcontract niet in het voertuig te laten liggen.

4. Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de huurder
4.1.
De huurder kan vrijgesteld worden van de verplichting om de verhuurder te vergoeden door de clausules betreffende beperking van haar schadebijdrage te ondertekenen de genaamde “CDW, SDCW, en /of TP/STP en WDW” (glasbraak) en/of “SUPER COVER”.
In dat geval zal de schadebijdrage van de huurder beperkt zijn tot het bedrag bepaald onder de rubriek “informatie over de huur” verhoogd met de dossierkosten zoals bepaald in artikel 7 § c.
Deze uitsluiting geldt niet voor schade binnenin het voertuig dewelke altijd ten laste blijven van de huurder. Wat de bestelwagens betreft,elke schade aan het voertuig dewelke hoger is opzichtens de voorruit zijn uitgesloten van de waarborgen “CDW” en “Super CDW”. Elke schade veroorzaakt aan één van de delen van de bodemplaat van het voertuig blijven ten laste van de huurder.
4.2.
De huurder verliest automatisch de voordelen van de beperking van aansprakelijkheid in de volgende gevallen :
a)overtreding van één van de verplichtingen vermeld in artikel 3.2 hierboven.
b)nalatigheid van de huurder bij aangifte van een ongeval.
c)Wanneer de huurder het voertuig toevertrouwd aan een niet gemachtigde derde; hij staat in alle omstandigheden alleen in voor alle schade en/of verdwijning van het voertuig om welke redenen ook.
4.3.
In alle gevallen van verdwijning en/of vandalisme, zal de huurder onmiddellijk klacht neerleggen bij de lokale federale politie en aan de verhuurder een kopie van het proces-verbaal mededelen.
In geval van diefstal zal hij bovendien onmiddellijk de sleutels en de documenten van het voertuig bezorgen aan de verhuurder.
4.4. Dekking glasbraak
Wanneer de huurder bij het ondertekenen van het contract de waarborg genaamd “WDW” onderschrijft, dan is hij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor beschadiging van de voorruit of andere glasbraak.

5. Teruggave van het voertuig
5.1.
Het voertuig dient terug gegeven te worden op de dag en plaats afgesproken met de verhuurder behalve bij verlenging of wijziging uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder. Bovendien en rekening houdend met de verplichtingen tot teruggave opgelegd aan de verhuurder door zijn leveranciers, verbindt de huurder zich ertoe het voertuig om te ruilen voor een voertuig van dezelfde categorie op de datum vastgesteld door de verhuurder. Indien de huurder op de gestelde dag niet overgaat tot de wissel van het voertuig, dan houdt de verhuurder zich het recht van de huurder vergoeding te vorderen voor de financiële schade die het gevolg is van de weigering tot omruiling of van de laattijdige omruiling.
5.2.
Het voertuig dient geparkeerd te worden op de parking voorbehouden voor AVIS of op de plaats aangeduid door deze laatste.
De teruggave van het voertuig met volle tank en reservoirs alsook van alle sleutels, banden, documenten, werktuigen, accessoires en uitrusting - dit is geen volledige lijst – gebeurt enkel aan de balie van een Avis huuragentschap, in handen van een bevoegd personeelslid van de verhuurder op de plaats en datum zoals overeengekomen en aangeduid in het contract en dit tijdens de openingsuren van de kantoren. Geen enkele andere wijze van teruggave van sleutels en voertuig is toegelaten. De huurder die de bepalingen van dit artikel niet naleeft, is verantwoordelijk opzichtens de verhuurder in geval van schade aan of verdwijning van het voertuig. De huurder dient zijn persoonlijke voorwerpen uit het voertuig te halen.Avis Belgium is niet aansprakelijk voor eventuele verdwenen voorwerpen dewelke de huurder in het voertuig achterliet.
5.3.
Tenzij hij een bepaald schadegeval aan de verhuurder heeft medegedeeld overeenkomstig artikel 7, zal de huurder, indien hij dit wenst, op het ogenblik van de teruggave van het voertuig, de mogelijkheid hebben om over te gaan tot een tegensprekelijk onderzoek van het voertuig teneinde de eventuele schade aan de carrosserie of de mechanica vast te stellen. Een proces-verbaal van teruggave zal opgesteld worden met als enig doel eeneerste vast­stelling van deze schade zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de procedure voorzien bij schadegeval. Indien geen proces-verbaal van tegensprekelijke teruggave is opgesteld , komen partijen overeen dat de huurder hiertoe de opdracht geeft aan de verhuurder. Indien de huurder niet akkoord gaat met het verslag van de verhuurder, dan beschikt hij over 8 dagen om een tegensprekelijke expertise in werking te stellen. De door de huurder aangestelde deskundige dient het voertuig te onderzoeken binnen de acht dagen en binnen de 15 dagen na zijn aanstelling een verslag op te stellen.
5.4.
De huurder die nalaat het voertuig terug te geven op het door het contract voorziene tijdstip, stelt zich bloot aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging alsook aan een voortzetting van de facturatie zoals voorzien in onderhavig contract zonder dat dit een stilzwijgende verlenging van het contract inhoudt. Bovendien geeft de huurder in dergelijk geval de toestemming aan de verhuurder om onmiddellijk het voertuig terug te nemen waar het zich ook bevindt, mits een voorafgaande verwittiging en ontslaat hij hierbij de verhuurder van elke aansprakelijkheid voor alle schade of kosten die het gevolg zijn van een dergelijke terugname, inclusief het verlies of de beschadiging van elk voorwerp dat zich in het voertuig bevindt, behalve indien deze schade of dit verlies veroorzaakt werd door opzet of zware fout vanwege de verhuurder of zijn aangestelde waarvan de bewijslast rust op de huurder.

6. Verzekeringen
6.1. Burgerlijke aansprakelijkheid
a.
Het verhuurde voertuig wordt door de verhuurder verzekerd in burgerlijke aansprakelijkheid (BA) overeenkomstig de wettelijke bepalingen en het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst. Indien de bestuurder van het voertuig betrokken is bij een ongeval met derden en in fout is, zal een vrijstelling (BA) van € 175,00 per ongeval op de huurder verhaald worden. Indien de bestuurder van het voertuig jonger is dan 23 jaar of indien hij zijn rijbewijs nog geen jaar bezit, zal de vrijstelling € 250,00 bedragen.
b.
De huurder kan op het ogenblik van het ondertekenen van het contract een individuele bijkomende waarborg ongevallen onderschrijven. Deze verzekering wordt onderschreven door AVIS voor de huurder bij een erkende verzekeraar.
c.
Het detail betreffende de verzekering BA, de bijkomende waarborg ongevallen en uitsluitingen voorzien in deze twee polissen zijn op eenvoudig verzoek, beschikbaar bij het verhuurkantoor van AVIS.
6.2. Waarborg bijstand en medisch de genaamde ‘PAI’/’SPAI’
Voor deze twee dekkingen is Avis België een tussenverzekeraar geregistreerd onder het nummer 14859 en heeft een agentuurovereenkomst afgesloten met CHARTIS.
De verantwoordelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing per ongeval, dit wil zeggen per afzonderlijk geval.

7.Ongevallen
In geval van ongeval, verbindt de huurder er zich toe alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij van de verhuurder te behartigen, en met name:
- de namen en de adressen van de betrokken personen en getuigen schriftelijk te verzamelen;
-zijn eigen aansprakelijkheid of fout niet te erkennen;
- het voertuig niet te verlaten zonder het behoud en de veiligheid ervan te verzekeren;
- onmiddellijk de federale politie te verwittigen indien de fout van een derde moet vastgesteld worden of indien er gewonden zijn;
- het aanrijdingsformulier in te vullen en onmiddellijk op te sturen naar: Avis België, Kolonel Bourgstraat 122, bus 7 - 1140 Brussel, ook in het geval een PV door de politie werd opgesteld.
- het voertuig onmiddellijk naar de verhuurder te brengen teneinde een expertise te kunnen uitvoeren overeenkomstig § 2 hierna.
De huurder die zich niet schikt naar deze voorwaarden verliest het voordeel van de beperking van zijn aansprakelijkheid conform artikel 4 naargelang de geconstateerde nalatigheid.
Ingeval van ongeval, belangrijke schade of afwezigheid van beperking van aansprakelijkheid van de huurder, zal N.V. AVIS BELGIUM een expert aanstellen die de huurder uitnodigt om de expertise bij te wonen. De expert zal belast zijn met het vaststellen van de schade en het evalueren van de herstellingskosten die ten laste van de huurder vallen, hierbij rekening houdend met de slijtage waarvan enkel de expert de gevolgen inschat, de duur van de herstellingen vast te stellen alsook het bedrag van de schadevergoeding (derving, depannage, parking, enz.).
Indien de huurder bezwaar heeft tegen de vaststellingen van de deskundige, of hij al dan niet de hoger vermelde CDW of Super CDW dekking heeft onderschreven, of indien het voordeel van deze dekking hem niet toekomt (b.v. bij schade die het gevolg is van het niet nakomen van het contract), beschikt de huurder over een termijn van acht dagen om een tegenexpert aan te stellen. De tegen-expert zal het voertuig moeten onderzoeken binnen die acht daaropvolgende dagen en zijn verslag neerleggen binnen de vijftien daaropvolgende dagen.
Indien er geen akkoord is tussen partijen, wordt de procedure van gemeen recht toegepast.
De huurder die geen tegenexpertise aanvraagt, aanvaardt de conclusies van de expert en verbindt er zich toe om aan Avis de door de expert vastgelegde bedragen te betalen, met inbegrip van de gebruiksderving tot aan de herstelling en de expertisekosten.
Indien de klant, in geval van schade, een definitieve afrekening wenst te ontvangen terwijl het definitieve prijs­bestek voor de herstelling nog niet in het bezit is van Avis, erkent de klant uitdrukkelijk dat hij de forfaitaire waarde van een herstellingsschatting aanvaardt. Indien hij expliciet om een bestek verzoekt, zal hij een toeslag van € 25,00 excl. btw verschuldigd zijn.

8. Betaling
Indien de wagenhuur loopt over een tijdspanne van minstens 30 dagen, verbindt de huurder zich ertoe bij teruggave van het voertuig of ten laatste bij ontvangst van iedere maandelijkse factuur , de volgende bedragen contant te betalen:
a) Het bedrag van de huur, berekend volgens het geldende tarief en gebaseerd op het aantal huurdagen alsook op het aantal afgelegde kilometers bepaald aan de hand van de kilometerteller.
b) Alle facultatieve posten die de huurder onderschreven zou hebben bj het ondertekenen van het contract, de wettelijk toepasbare btw.
c) Het bedrag van de veroorzaakte schade, desgevallend beperkt in de gevallen overeenkomstig artikel 5 van het contract. Zelfs in het geval aansprakelijkheid, is de huurder gehouden tot betaling van de repatriëringskosten overeenkomstig de facturen betreffende de reële blootgestelde kosten alsmede de dossierkosten ten bedrage van € 100,00 excl. btw wanneer de kostprijs van de schade hoger is dan € 150,00 excl. btw.
d) Wanneer het voertuig wordt teruggebracht zonder dat het volgetankt werd of met niet volledig gevulde olie- of andere vloeistofreservoirs, zullen deze kosten in rekening worden gebracht van de huurder benevens een vergoeding van € 25,00 excl. btw;
Indien de wagen minder dan 120 kms heeft gereden zal een voorafbepaalde som van 9,92 Euro excl. btw. doorbelast worden aan de klant, met uitzondering indien deze een recente tankbon kan voorleggen waaruit blijkt dat de wagen werd volgetankt.
e) Een bijkomende vergoeding waarvan het percentage en het minimum vermeld zijn in het contract, zal worden toegepast voor iedere verhuring vanaf onze kantoren naar de luchthavens en spoorwegstations.
f) Een bedrag van € 125,00 excl. btw in geval van verlies van de boorddocumenten.
g) Een bedrag van € 150,00 excl. btw in geval van verlies van het onderhoudsboekje.
h) In geval van verlies van de sleutels, de kost van de vervanging volgens het tarief van de constructeur.
i) Een bedrag van € 4,00 excl. btw per contract bij wijze van deelname in de milieukosten.
j) Een bedrag van € 12,00 excl. btw per dag, met een maximum van 10 dagen per contract, indien de bestuurder jonger dan 23 jaar is.
k) Een bedrag van € 16,00 excl. btw per dag, geplafonneerd op 60,00 excl btw per contract en per bijkomende bestuurder die gemeld werd bij het vertrek van het voertuig.
l) Een tussenkomst in de overbrengkosten van het voertuig van € 25,00 excl. btw indien de plaats van van terugkeer van het voertuig verschilt van de plaats van terugkeer vermeld in het contract bij vertrek van het voertuig, benevens de achterlatingskosten betreffende de plaats van terugkeer.
m) Een bedrag van maximum € 10,00 excl. btw indien de reservatie telefonisch gemaakt wordt via het internationaal reservatiecentrum.
n) Ieder eventueel ander bedrag dat voortvloeit uit onderhavig contract of overeengekomen tussen Avis en de huurder of zijn aangestelde. De verhuurder behoudt zich het recht voor om een voorschot te vorderen van de huurder bij de terbeschikkingstelling van het voertuig en waarvan het bedrag berekend zal worden op basis van de vermoedelijke gebruiksduur en het aantal af te leggen kilometers.
De huurder aanvaardt uitdrukkelijk via zijn kredietkaart een bedrag te blokkeren ten titel van waarborg alsmede de afname van alle bedragen dewelke hij verschuldigd is ingevolge de algemene voorwaarden.
Indien de huurder betaalt in een andere munt dan deze gebruikt door AVIS, dan zal een wisselkoers worden toegepast op basis van het tarief van Citibank verhoogd met 4% voor de dienst.
o) Het ondertekenen van de dienst pechverhelping (Road Safety Net) stelt de huurder vrij van het betalen van herstel- of slepingskosten, ten gevolge van een lekke band, verlies van sleutels, defecte batterij of verkeerde benzine. De kosten verbonden met het rijvaardig maken van het voertuig blijven ten laste van de huurder.

9. Betalingsmodaliteiten
Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de toepassing van een nalatigheidsintrest gelijk aan 12% per jaar vanaf afloop van de betalingstermijn van het verschuldigd bedrag alsook tot een forfaitaire vergoeding van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 500,00. Het niet betalen van een vervallen factuur alsook het niet respecteren van een van de bepalingen van het contract, geeft de verhuurder het recht het contract onmiddellijk en van rechtswege op te zeggen en dit lastens de huurder en de wagen op te halen in navolging van het artikel 5.4 mits een eenvoudige kennisgeving ongeacht de wijze ervan (fax, brief, mondelinge of telefonische kennisgeving, een elektronisch schrijven), het overeengekomen resterende bedrag blijft verschuldigd tot aan de overeengekomen vervaldag of effectieve terugname van het voertuig. Indien de verhuurder nalaat een bedrag te vereffenen dat hij verschuldigd is aan een huurder consument in de zin van de wet dd. 6 april 2010, zal hij een interest verschuldigd zijn berekend aan dezelfde rentevoet en volgens dezelfde modaliteiten alsook een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% van dit bedrag.
Indien de huurder een consument is in de zin van de wet dd. 6 april 2010 op de handelspraktijken – en enkel in dit geval - en in de hypothese van een onmiddellijke verbreking van het contract, ziet de verhuurder af het huurbedrag voor de voorziene maar nog niet verstreken huurdagen die nog moeten lopen vanaf het moment waarop het voertuig aan de verhuurder is teruggegeven, te eisen van de huurder.
Avis België zal geen enkele betwisting later dan 1 maand na de factuurdatum aanvaarden. Indien de factuur binnen deze termijn niet betwist wordt, is het totaalbedrag van de factuur verschuldigd zonder dat nog enig verhaal kan worden ingesteld, tenzij de klant bewijst dat het hem niet mogelijk was de factuur of een eensluidend afschrift ervan te ontvangen.

10. Inningskosten
Benevens het strafbeding en de nalatigheidsintrest, zal de huurder, in geval van gerechtelijke invordering, gehouden zijn tot de kosten.

11. Contractuele wijziging
Elke wijziging van de bepalingen en voorwaarden van onderhavig contract dewelke niet schriftelijk is vastgelegd, zal als onbestaand en zonder gevolg worden beschouwd.

12. Varia
De nietigheid van één of meerder clausules van het contract zal in geen geval de nietigheid van de andere clausules, noch van het contract, met zich meebrengen.
Wet op de bescherming van het privéleven (08/12/1992) :
De contractuele gegevens worden opgenomen in de database van “Groep Avis”. Zij worden enkel intern gebruikt maar kunnen aangewend worden om klanten in te lichten van toekomstige promotie-acties.
De klant heeft op ieder ogenblik het recht tot toegang, verbetering of schrapping.
13. Bevoegdheid van de rechtbanken
Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het contract zal onderworpen worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, tenzij in het geval dat deze territoriaal onbevoegd bij toepassing van de wet op de handelspraktijken.

Adres

Binnenkort nieuw adres in Aalst. Momenteel levert AVIS op uw domicilie adres
TEL: +32 53 70 82 70

Of contacteer ons via e-mail

Openingsuren

U wenst een wagen te huren? BEL of MAIL ons. Wij helpen u graag snel verder.

Weekdagen: 8.30-12 u. en 13-17 uur.

Zaterdag, Zon- en Feestdagen:
enkel op afspraak.

Over ons

AVIS AALST is een autoverhuurbedrijf.

Binnenkort opening nieuw filiaal! Wij leveren huurwagens op uw domicilie adres.